Telefoon:+ 31 (0)412 66 79 99E-mail:sales@creemers.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Creemers Compressors B.V. ARTIKEL I – ALGEMEEN 1.Op alle door Creemers Compressors BV, hierna te noemen Creemers, uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten tot het leveren van zaken, te verrichten werkzaamheden en alle overige rechtsbetrekkingen tussen Creemers en zijn wederpartijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden toepasselijk. Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. Verwijzingen door de wederpartij naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden binden Creemers niet. De toepasselijkheid van eventuele door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen. 2.Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op meerwerk, waaronder wordt verstaan al hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het in de opdrachtbevestiging vastgelegde wordt geleverd of uitgevoerd. In het algemeen zal voor de uitvoering van meerwerk de voorafgaande opdracht van wederpartij worden gevraagd, doch indien de werkzaamheden de onmiddellijke uitvoering van het meerwerk noodzakelijk maken, wordt de opdracht daartoe de oorspronkelijke opdracht geacht te zijn begrepen en kunnen de kosten op grond daarvan door Creemers aan de wederpartij in rekening worden gebracht. 3.Een overeenkomst welke met Creemers is gesloten blijft bij het niet rechtgeldig zijn van een of meerdere bepalingen daarvan of van deze algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht. ARTIKEL II – OFFERTES 1.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en alle bestellingen zowel aan Creemers rechtstreeks als aan tussenpersonen of vertegenwoordiger van Creemers gedaan, zijn eerst als geaccepteerd te beschouwen na schriftelijke bevestiging door Creemers. 2.In afwijking van het bepaalde in artikel 6:255 lid 2 NBW bindt een van de aanbieding/offerte van Creemers afwijkende aanvaarding door de wederpartij Creemers niet. De overeenkomst komt in dat geval conform de aanbieding/offerte van Creemers tot stand, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na datum van de schriftelijke bevestiging haar eventuele bezwaren daartegen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt. 3.Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en opgaven van metingen, kleuren en gewichten in offertes, orderbevestigingen, catalogi, prospectussen e.d. dienen slechts ter globale aanduiding van de te leveren zaken c.q. de te verrichten diensten en zijn voor details nimmer bindend. 4.Tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen, en eventuele bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op een aanbieding, worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en blijven eigendom van Creemers. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op verzoek van Creemers terstond te worden teruggegeven. 5.Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 6.Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren. ARTIKEL III – TIJD EN PLAATS VAN LEVERING/OPLEVERING 1.Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de zaken moeten worden geleverd c.q. de diensten moeten worden verricht. De overeengekomen levertijd gaat in zodra Creemers de totstandkoming van de overeenkomst heeft bevestigd, in het bezit is van alle door de wederpartij te verstrekken bescheiden en gegevens en een eventueel overeengekomen aan- of vooruitbetaling heeft ontvangen. 2.Levertijden worden opgegeven bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen. 3.De levertijd wordt verlengd met de tijd gedurende welke de wederpartij nalatig blijft enige betalingsverplichting of enige andere verplichting uit overeenkomst na te komen. Indien Creemers tengevolge hiervan schade lijdt wederpartij verplicht haar die schade te vergoeden. 4.Wanneer de zaken na het verstrijken der leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen, verkeerd deze van rechtswege in verzuim. Creemers is in dat geval gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan of te doen opslaan, een aanbod tot nakoming van zijn verplichting tot levering te doen, te factureren en indien de wederpartij niet tijdig aan haar betalingsverplichting voldoet gebruik te maken van zijn recht de overeenkomst te ontbinden. 5.Indien de wederpartij een bestelling plaatst op afroep, moet deze binnen de overeengekomen afroeptermijn, daadwerkelijk worden afgeroepen en afgenomen. Voldoet de wederpartij binnen acht dagen na afloop van de afroeptermijn niet aan voornoemde verplichtingen, dan is Creemers gerechtigd te factureren, dan wel de overeenkomst te ontbinden. 6.De aflevering geschiedt, tenzij anders is bepaald, ter vestigingsplaats van de wederpartij. De kosten van aflevering of bezorging komen voor rekening van Creemers, tenzij sprake is van een factuurbedrag van minder dan € 350,00 exclusief B.T.W., dan wel sprake is van te leveren ketels. Creemers behoudt zich het recht voor voornoemd bedrag ad € 350,00 te wijzigen. ARTIKEL IV – VOORZIENINGEN TE TREFFEN DOOR DE WEDERPARTIJ 1.De wederpartij zal ervoor zorgen dat: a.De werkzaamheden en de voorzieningen, welke volgens de overeenkomst door de wederpartij of in diens opdracht door een derde dienen te worden verzorgd tijdig gereed zijn zodat de installatie en/of de montage van het door Creemers aangenomen werk daardoor geen vertraging ondervindt; b.het personeel van Creemers zijn werkzaamheden kan aanvangen zodra het op de plaats van installatie is aangekomen, alsmede in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden gedurende de normale werkuren te verrichten en bovendien buiten de normale werkuren, indien Creemers het noodzakelijk oordeelt het tijdstip van het begin en/of het einde der werkzaamheden buiten de normale werkuren te stellen en hij zulks tijdig aan weder wederpartij heeft medegedeeld. De toegangswegen tot de installatieplaats geschikt zijn voor transport; c.De toegangswegen tot de installatieplaats geschikt zijn voor transport; d.Er op de installatieplaats desgevraagd geschikte afsluitbare gelegenheid is voor opslag van materiaal en gereedschappen en ruimte voor het verrichten van montage; e.Het installerend personeel tijdig en kosteloos kan beschikken over de plaatse aanwezige hulpmiddelen als elektriciteit, verlichting verwarming en dergelijke; f.Alle nodige en voorgeschreven veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat door het installerend personeel mede beschikt kan worden over de door de wet voor het personeel geëiste voorzieningen. 2.Eventuele extra kosten, veroorzaakt doordat niet of niet tijdig is voldaan aan de in dit artikelen gestelde voorwaarden, worden door de wederpartij afzonderlijk in rekening gebracht. ARTIKEL V – OPLEVERING; GOEDKEURING 1.Alle verrichte werkzaamheden of gedeelten daarvan worden geacht te zijn opgeleverd nadat zij geheel compleet zijn uitgevoerd en aan de weerpartij daarvan mededeling is gedaan. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd tenzij de wederpartij binnen acht dagen na voormelde oplevering schriftelijk bericht geeft dat en waarom hij met de oplevering niet akkoord gaat. In dat geval zal Creemers in de gelegenheid worden gesteld de geconstateerde fouten, gebreken en afwijkingen alsnog te corrigeren. 2.Eventuele klachten met betrekking tot zichtbare onvolkomenheden of gebreken aan de geleverde zaken moet binnen acht dagen na ontvangst der zaken schriftelijk bij Creemers zijn ingediend onder nauwkeurige omschrijving van aard en grond der klachten. Na verloop van voormelde termijn wordt de wederpartij geacht de levering akkoord te hebben bevonden. 3.Indien Creemers de klacht gegrond oordeelt zal deze de wederpartij schadeloos stellen in geld, dan wel - naar keuze van Creemers – tot herstel dan wel tot vervangende levering overgaan. 4.Gebreken bij een deel van het geleverde geven de wederpartij niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij. 5.Indien de wederpartij uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd. 6.Voor zover niet anders bepaald vervallen alle rechtsvorderingen van de wederpartij jegens Creemers door verloop van één jaar na leveringsdatum. ARTIKEL VI – PRIJZEN 1.Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen van Creemers steeds exclusief B.T.W. De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele nabestellingen en/of vervolgopdrachten. Alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijging als gevolg van verhoging der materiaalprijzen, vrachttarieven, lonen, sociale lasten, douane- in of uitvoerkosten, omzetbelasting, alsmede prijsstijgingen tengevolge van valutakoerswijzigingen of wijzigingen in de rentestand, kunnen aan de wederpartij worden doorberekend. 2.Meerwerk wordt steeds afzonderlijk in rekening gebracht. ARTIKEL VII – BETALINGSCONDITIES 1.Betaling dient te geschieden, indien niet anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting. Betalingen strekken steeds in mindering eerst op de kosten, rente en daarna op de oudste factuur. 2.De vordering tot betaling der koopprijs is direct opeisbaar wanneer de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn onder curatelenstelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld, de wederpartij of, indien deze is een vennootschap onder firma of besloten vennootschap, in liquidatie verkeert, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt. 3.Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum is Creemers gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedragen van 1,5% per maand – gerekend vanaf de factuurdatum – over het totale bedrag ter facturatie, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand. 4.Creemers is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente met de wederpartij te vorderen alle incassokosten, die door niet betaling zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten, welke door de wederpartij verschuldigd zijn bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 125,00, te vermeerderen met de omzetbelasting. 5.Eventuele crediteringen kunnen uitsluitend door de directie van Creemers geschieden. Aan een creditering kunnen slechts rechten worden ontleend indien de creditnota van een handtekening van een der directieleden is voorzien. 6.Indien de facturen in vreemde valuta luiden heeft Creemers toch het recht voldoening te vragen in Nederlandse courant en wel naar de koers van de dag, waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel, ter keuze van Creemers, naar die van de factuurdatum. ARTIKEL VIII – RISICO-OVERGANG Het risico voor de door Creemers te leveren zaken gaat op de wederpartij over het moment van levering c.q. op het moment dat zij overeenkomstig artikel III lid 4 beschikbaar worden gehouden. Indien het verrichten van werkzaamheden is overeengekomen gaat het risico over bij de oplevering daarvan. ARTIKEL IX – EIGENDOMSVOORBEHOUD 1.Zolang Creemers op de wederpartij nog enige vordering heeft betreffende: •de tegenprestatie voor door Creemers aan de wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken. •krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden. •enig tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst; blijven de geleverde zaken eigendom van Creemers. ARTIKEL IX – EIGENDOMSVOORBEHOUD 2.Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is het de wederpartij verboden de betreffende zaken, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, te verkopen, te verhuren, te ruilen, uit te lenen of te belenen, of in consignatie op zicht of in pand te geven of uit de ruimte waarin zij zich bevinden te verwijderen of te doen verwijderen. 3.Indien de wederpartij enige verplichting uit zijn overeenkomst met Creemers niet nakomt, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of de onderneming van de wederpartij wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Creemers zonder enige ingebrekestelling of sommatie gemachtigd de zaken terug te nemen, waar die zich ook bevinden. 4.De wederpartij zal iedere derde die op de zaken, ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag wil leggen, dan wel de bewindvoerder in haar surseance van betaling respectievelijk de curator in haar faillissement terstond schriftelijk mededelen, met een kopie aan Creemers, dat Creemers eigenaar van die zaken is. 5.Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Creemers, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij niet, althans niet tijdig, staat zal zijn zijn betalingsverplichtingen jegens hem na te komen, gerechtigd de nakoming van zijn verrichtingen op te schroten, totdat de wederpartij daartoe desverzocht voldoende zekerheid heeft gesteld binnen daartoe door Creemers te stellen redelijke termijn. Indien de wederpartij met zodanige zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft Creemers het recht overeenkomst te ontbinden. ARTIKEL X – ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST 1. In het geval van artikel VII leden 2 en 3, alsmede in het geval van artikel IX lid 3, is de overeenkomst door eerste mededeling van Creemers aan de wederpartij ontbonden, tenzij Creemers alsdan de uitvoering van de overeenkomst vooralsnog wenst op te schorten voor de duur van ten hoogste 6 maanden, na afloop waarvan de ontbinding der overeenkomst alsnog door enkel tijdsverloop intreedt, tenzij de overeenkomst alsdan volledig is uitgevoerd en de wederpartij aan al zijn verplichtingen uit dien hoofde heeft voldaan. 2.In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Creemers gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Creemers bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen staking, uitsluiting, brand, gebrek aan hulpmiddelen, grondstoffen, halffabrikaten (ondermeer als gevolg van vertraging bij of wanprestaties door leveranciers) dan wel van arbeidskrachten (onder meer als gevolg van ziekte), dit alles bij Creemers of zijn onderleveranciers, belemmeringen in het verkeer, onlusten, in- en uitvoerbelemmeringen, transportstoornissen, bedrijfsstoringen, overheidsmaatregelen en voorts in het algemeen alle overige oorzaken, gebeurtenissen en omstandigheden, die buiten de controle of zeggenschap van Creemers vallen. 3.Zowel in geval van opschorting als in geval van ontbinding krachtens de voorgaande leden is Creemers gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens de voorgaande leden is de wederpartij gehouden tot betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag. Zij is dan gerechtigd de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Creemers bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen . 4.Indien de wederpartij na aanmaning in gebreke blijft met het afnemen van de door haar gekochte zaken en/of met het laten uitvoeren van de door haar opgedragen werkzaamheden en voorts indien de wederpartij eenzijdig de opdracht annuleert, is de wederpartij aan Creemers een boete verschuldigd ter grootte van 15% van het factuurbedrag. Voormelde boetebepaling laat onverlet de verplichting tot betaling van volledige vervangende of aanvullende schadevergoeding onder meer wegens winstderving, advies- en andere kosten, welke is veroorzaakt door de tekortkoming van de wederpartij. De verschuldigde boete treedt uitdrukkelijk niet in de plaats van de verplichting tot betaling van de schadevergoeding. 5.Creemers behoudt zich het recht voor overeenkomsten geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren c.q. te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, bij een zodanige wijziging in omstandigheden dat (volledige) nakoming in redelijkheid niet kan worden verwacht. ARTIKEL XI – GARANTIE 1.Creemers verleent aan de eindgebruikers in Nederland een garantie op de van haar afkomstige compressoren. De garantietermijn blijkt uit het bij het product behorende garantiebewijs. 2.De garantieplicht houdt in dat de geleverde compressoren, die binnen de afgesproken garantietermijn ondeugdelijk zijn gebleken als gevolg van materiaal, constructie- of fabricagefouten, door Creemers kosteloos zullen worden hersteld of vervangen, zulks ter keuze van Creemers. 3.De garantieplicht vervalt in ieder geval indien zich een of meer der navolgende omstandigheden voordoen: a.De ondeugdelijkheid van de geleverde compressoren wordt niet binnen 14 dagen na vaststelling daarvan aan Creemers medegedeeld; b.De ondeugdelijkheid is het gevolg van gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud, of van gebreken welke zich voordoen na wijzigingen of reparatie door of namens de wederpartij zelf of door derden uitgevoerd c.q. aangebracht.; c.De wederpartij voldoet niet aan al zijn verplichtingen jegens Creemers, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeien. 4.Compressoren, welke gedurende de garantietermijn reparatie door Creemers behoeven, worden voor rekening van de wederpartij aan Creemers gezonden. Retourzendingen van Creemers aan de wederpartij geschiedt voor rekening van eerstgenoemde. ARTIKEL XII – AANSPRAKELIJKHEID 1.De aansprakelijkheid van Creemers uit hoofde van de met haar gesloten overeenkomst voor geleverde zaken is uitdrukkelijk beperkt tot vervanging of herstel van de geleverde zaken, behoudens voor zover dwingende wetsbepalingen een verdergaande aansprakelijkheid meebrengen. 2.Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade, persoonlijke ongevallen of schade (waaronder begrepen schade aan derden) is uitgesloten, behoudens voor zover dwingende wetsbepalingen een verdergaande aansprakelijkheid meebrengen. 3.Creemers is niet aansprakelijk voor kosten, schade en interesses die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: •Fouten van personeel en derden, waarvan Creemers zich bedient; •Een gebrek in de geleverde zaken, indien het op grond van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop Creemers de zaken in verkeer bracht, redelijkerwijs niet mogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken; •Schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik door of vanwege de wederpartij verstrekte gegevens. 4.De wederpartij vrijwaart Creemers voor aanspraken van derden wegens schade opgetreden in verband met door Creemers aan de wederpartij geleverde zaken. ARTIKEL XIII – BEVOEGDHEID PERSONEEL Overeenkomsten met leden van het personeel van Creemers binden deze laatsten voor zover zij niet door Creemers schriftelijk zijn bevestigd c.q. onmiddellijk worden uitgevoerd. Als leden van het personeel zijn in dit verband te beschouwen als werknemers en medewerkers, met uitsluiting van de directie en procuratiehouder(s). ARTIKEL XIV – DOMICILIE EN GESCHILLEN 1.Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Creemers en de wederpartij, tenzij deze conform de wet als een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf moet worden beschouwd, verklaren beiden domicilie te kiezen ter plaatse alwaar Creemers is gevestigd. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen naar gelang van de absolute competentie worden aangebracht bij de rechter, waaronder de plaats van vestiging van Creemers ressorteert. Voor zover geschillen volgend de regels van het Nederlandse procesrecht behoren tot de absolute competentie van de kantonrechter, zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten. 2.Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel heeft Creemers te allen tijde het recht een vordering aanhangig te maken bij de rechter van de woonplaats van de wederpartij. 3.Op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten en met haar aangegane rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.
[profiler]
Memory usage: real: 20971520, emalloc: 20670840
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem